Повече за проекта

From KeyToNature
Jump to: navigation, search

Вие сте тук: Български портал Проектът "Ключ към природата" Повече за проектаПроект по програма „Електронно съдържание Плюс” на ЕК

Key To Nature: Interactive e-tools for learning and teaching biodiversity

Ключ към природата: Интерактивни електронни средства за обучение по биоразнообразие

Времетраене на проекта: 03 Септември 2007 г. – 02 Септември 2010 г.

EC Project co-funded by the Community programme eContentplus

Project №: ECP-2006-EDU-410019

BG - Sc Math Gimnazium Montana - Natural Reserve K2N 4.JPG

Седем от партньорите предоставят своите електронни бази от данни, свързани с биологичното разнообразие. Между тях са:

 • Британският природонаучен музей, Лондон
 • Холандската организация „ЕТИ-Биоинформатикс”, финансирана от ЮНЕСКО
 • Германският федерален изследователски център по биология
 • Испанският център „Реал Хардин Ботанико” (основан 1755 г.) към Испанския съвет за научни изследвания
 • Словенският природонаучен музей
 • Германски и италиански университети с богати електронни бази от данни за биологично разнообразие.

Основните цели на проекта са:

 1. Да разшири достъпа и улесни използването на електронни средства при идентифицирането с учебни цели на различни биологични видове
 2. Да спомогне за разрешаване на проблемите с взаимния достъп до дигитализирани данни за различни биологични видове, които се намират в различни и несъвместими университетски и природо-научни бази от данни
 3. Да оптимизира образователната ефикасност и да повиши качеството на дигиталното образователно съдържание свързано с биоразнообразието
 4. Да „добави стойност” към вече съществуващото електронно съдържание, чрез осигуряване на многоезичен достъп до него
 5. Да предложи добри практики за преодоляване на бариерите, препятстващи пълноценното създаване, придобиване, обмен и (многократно) използване на електронно учебно съдържание.

Проектът работи в две главни направления – софтуерно-технологично и образователно. Софтуерно-технологичното направление е насочено към съвместяването на съществуващите седем партньорски електронни бази от данни за биоразнообразие и осигуряване на унифициран достъп до тях.

Образователното направление е свързано с разработване на добри практики и пилотно тестване за смислено и пълноценно използване на потенциала на базите данни в учебната дейност на основните и средни училища и университетите.

БИКАМ ООД участва в проекта с дейности и в двете основни направления и търси сътрудничеството на български образователни институции от различните образователни степени.


Вие сте тук: Български портал Проектът "Ключ към природата" Повече за проекта