Асоциирано членство

From KeyToNature
Jump to: navigation, search

Вие сте тук: Български портал Професионална общност Асоциирано членство

Associate member logo.png


Асоциирани членове в България (Списък и представяне)

Страница, в която са представени българските организации и институции, асоциирани членове на проекта до момента.

Предназначение и цели

Проектът „Ключ към природата” е готов да сътрудничи с други проекти и организации за обмен на данни или идеи.

Консорциумът по проекта търси активно сътрудничество с институции и организации в публичния и частния сектор, които

 • (а) имат отношение към обучението в областта на околната среда и биоразнообразието и
 • (б) имат за цел да разширят и подобрят критичната маса от образователно съдържание, което може да бъде предоставено на крайните потребители (учители, академични преподаватели, ученици и студенти).

Целите са да се:

 • Създаде общност от заинтересовани лица и институции, с ясни и жизнеспособни планове за подпомагане на по-нататъшно многократно използване и експлоатация на базите от данни и инструментите, разработени по проекта
 • Предостави към проекта допълнително съдържание, което би могло да бъде обогатено, усъвършенствано и многократно използвано
 • Сътрудничи активно за разпространение и популяризиране на резултатите и продуктите, създадени в рамките на проекта

Процедура за приемане на асоциирани членове

Организации и институции могат да станат асоциирани членове на проекта „Ключ към природата” (“KeyToNature”) при заявяване на интерес от тяхна страна. Интересът може да бъде изразен чрез писмо по електронна поща, факс, или писмо по стандартна поща, адресирано до офиса на координатора на проекта.

Асоциираните членове участват в предварително съгласувани дейности по проекта, но без финансова подкрепа от страна на Европейската комисия. Координаторът на проекта може да реши, за всеки отделен случай, дали определен представител на даден асоцииран член може да бъде подкрепен финансово в качеството му на поканен експерт.

Процедурата за приемане и одобряване на асоцииран член на проекта е следната:

 • Предложения за присъединяване на асоциирани членове могат да постъпят от желаеща организация или от настоящи членове на проекта. Всяко едно предложение трябва да бъде изпратено до Координатора на проекта и трябва да включва:
  1. Статус на организацията
  2. Дейностите от нейната програма, които са релевантни на проекта «Ключ към природата»
  3. Обосновка на добавената стойност за проекта, която ще се реализира чрез присъединяването на асоциирания член
  4. Кратко описание на това, как потенциялният асоцииран член ще допринесе за постигане на целите на проекта «Ключ към природата» и към кои работни пакети по-конкретно ще е този принос
 • Председателят на Консултативния съвет за крайните потребители и съответните ръководители на работни пакети по проекта ще бъдат запитани да се произнесат за членството на кандидата. Те ще трябва да определят – заедно с кандидата – конкретните задачи на потенциалния асоцииран член
 • Формираното становище ще бъде дискутирано в Комитета за управление на проекта
 • След изслушване на Комитета за управление на проекта, Координаторът на проекта взема решение относно приемането на предложения асоцииран член
 • При положително решение се изработва Меморандум за разбирателство, който се подписва от Координатора на проекта и от оторизирано лице от организацията – асоцииран член
 • Европейската комисия, както и всички членове на проекта «Ключ към природата», биват уведомени в последствие за подписания Меморандум за разбирателство.

Присъединяването на нов асоцииран член се обсъжда от Комитета за управление на проекта в рамките на 30 дни от получаването от Координатора на проекта на заявлението. Асоциираното членство може да бъде анулирано по всяко време по желание на една от страните.

Роля на асоциираните членове

Асоциираните членове биват включвани във вътршни обсъждания по проекта и имат достъп до ограничените за външни посетители зони от уеб-портала на проекта. Очаква се те да се включват активно в дейностите по проекта, дори и това да не бъде на такова ниво, каквото се изисква за редовните членове на проекта. Асоциираните членове се изисква да се включват чрез:

 • Изпробване да възприемат и прилагат общи стандарти и решения, свързани с използваемост (usability) и интероперабилност (interoperability) на образователно съдържание
 • Предоставяне на ново съдържание в проекта
 • Разработване на онтологии, съвместно с партньорите по проекта
 • Провеждане на тестове със съществуващи образователни инструменти от проекта и докладване на резултатите
 • Сътрудничество в дейности за популяризиране на проекта, продуктите и резултатите от него.

Приемането на нови асоциирани членове не се отразява върху разпределението на бюджета на проекта. Не съществуват финансови анагжименти както на асоциираните членове към проекта, така и на проекта към асоциираните членове. Но асоциираните членове могат да кандидатстват пред партньорите по проекта за покриване на командировъчни разходи, свързани с участие в инициативи на проекта. Тези пътувания и разходи трябва да бъдат съгласувани предварително между съответните асоцииран партньор и участник в проекта, преди предприемането на съответното пътуване и дейности по проекта.

Асоциираните членове нямат право на глас в Комитета за управление на проекта.

Ползи от това, да сте асоцииран член

Проектът „Ключ към природата” осигурява на асоциираните членове:

 • Достъп до образователните ресурси, разработени за европейските училища в рамките на проекта
 • Използване на логото на проекта за техни дейности
 • Достъп до критична маса от образователни ресурси, предоставени от избрани не-бизнес, обществени, или бизнес доставчици на образователно съдържание
 • Безплатни консултации и подкрепа, включително участие в национални и международни семинари и конференции
 • Редовна обратна информация относно образователни ресурси в сферата на биоразнообразието - в термините на популярност, анотации/рецензии и рейтинги на ресурсите, направени от преподавателите
 • Участие в образователната общност, формирана около проекта, за намиране, използване, собствено модифициране и споделяне на учебни ресурси
 • Възможност да сътрудничат при определяне на бъдещи посоки, които би трябвало да следва обучението по биоразнообразие
 • Възможност да участват в бъдещи проекти, от същите области на интерес
 • Достъп до професионална експертиза в областта на педагогическото използване на цифрово съдържание в обучението и ученето


Формуляр за заявяване на интерес

Изтегли оттук Формуляр за заявяване на интерес: doc, pdf


Изпращане на Заявленията за интерес

Попълнените и подписани Заявления за интерес (Expression of Interest - EoI) трябва да бъдат адресирани до Координатора на проекта и могат да бъдат изпратени до него по пощата или по електронна поща - сканирано копие. Копие на заявлението се изпраща и до българския партньор по проекта - фирма "Бикам" ООД. Адресите на координатора и на българския партньор са дадени по-долу.


Project coordinator

Prof. Pier Luigi Nimis

Department of Life Sciences
University of Trieste
Via Giorgieri 10
34127 Trieste, Italy

Tel: +39 040 5583884

e-mail: nimis@univ.trieste.it


Български партньор в проекта

Пенчо Михнев
Ръководител проекти
БИКАМ ООД
ул. „Оборище” № 46
1505 гр. София

Тел.: (02) 944 96 91; (02) 843 52 80
Факс: (02) 944 96 91

e-mail: pmihnev@bikam.com; office@bikam.comВие сте тук: Български портал Професионална общност Асоциирано членство