Асоциирани членове в България

From KeyToNature
Jump to: navigation, search

Вие сте тук: Български портал Професионална общност Асоциирано членство Списък


Списък с асоциираните членове до момента

Associate member logo.png

Представяне на българските институции и организации, приети за
асоциирани членове на проект "Ключ към природата"


Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ), СУ "Св. Кл. Охридски"

Logo SU-bg.jpg

Associate member logo.png
Департамент за информация и усъвършенстване на учители, СУ "Св. Кл. Охридски", София Адрес: бул. Цар Борис III № 224, 1619 София Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) е основан с Постановление на Министерския съвет през 1953 г. като Институт за усъвършенстване на учители (ИУУ). Предмет на дейност е следдипломното обучение за повишаване квалификацията на учители, директори на училища и други специалисти, които заемат педагогически длъжности в системата на предучилищното възпитание и средното образование. Още със създаването си той се развива и утвърждава като най-авторитетното учебно заведение, което подпомага професионалното израстване и развитие на педагогическите кадри. От 1983 г. Институтът е интегриран като самостоятелно звено в състава на СУ „Св. Кл. Охридски”, а от 2001 г. Централният институт за усъвършенстване на учители е преобразуван като Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ "Св. Климент Охридски", като самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка. Годишно в различни форми за повишаване на квалификацията участват над 10 500 учители.

Департаментът ще сътрудничи на проекта „Ключ към природата” чрез популяризиране и разпространяване сред учители и директори на електронните определители и базите от данни на проекта, чрез стимулиране и оказване съдействие на учители, които желаят да използват определителите в своята работа, както и чрез включване в учебните си програми на тематика, свързана с работата с електронни определители, достъпни по проекта.

За контакти по проекта: гл.ас. д-р Надежда Райчева, Методика на обучението по биология; Доц. д-р Станка Михалкова, Зам.-директор на ДИУУ (Контакти)

Фармацевтичен факултет на Медицински Университет - София

F-of-ph1.gif

Associate member logo.png
Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София Адрес: ул. Дунав № 2, 1000 София Фармацевтичният факултет е част от Медицински Университет- София от 1995 г. Факултетът чества своята 50 годишнина през 2001 г. Във фармацевтичния факултет са обособени седем катедри, в четири от които се преподават фундаментални дисциплини, като една от тях е и фармацевтичната ботаника. В останалите катедри е организирано обучение по специалните фармацевтични дисциплини, между които и Фармакогнозия (Фитохимия). Най-близо до целите и дейностите на проекта „Ключ към природата” е катедрата „Фармакогнозия и Фармацевтична ботаника”, посредством обучението и научната работа, които се провеждат в нея.

Фармацевтичният факултет ще допринесе към работата на проекта посредством своята научна експертиза, свързана с флората на България, също – бидейки тренировъчен център при използването на интерактивните електронни определители – по време на лабораторните упражнения и теренните практики със студентите, както и чрез популяризиране на проекта сред българската научна област по биология.

За контакти по проекта: Доц. д-р Екатерина Кожухарова , катедра „Фармакогнозия и Фармацевтична ботаника” (Телефонен указател)

Факултет по природни науки, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Shumen University logo bg.png

Associate member logo.png
Факултет по природни науки, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Адрес: ул. "Универ-ситетска" 115,

9712 гр. Шумен

Във Факултета по природни науки (ФПН) са обособени 8 катедри: Теоретична и приложна физика, Експериментална физика и технологии, Органична химия и технология, Обща химия, Биология, Аграрни науки и растителна защита, Туризъм и География. Във ФПН се реализира обучение в трите образователни степени (бакалавар, магистър, доктор) по различни специалности.

В момента във ФПН се обучават общо 1316 студенти в бакалаварска степен по следните акредитирани специалности: Физика, Астрономия, Химия, Екология и опазване на околната среда, Растителна защита, Туризъм, Педагогика на обучението по биология и химия, Педагогика на обучението по география и биология, Педагогика на обучението по биология и физика, Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда, Педагогика на обучението по география и физика. Всеки студент има право да се обучава по нова специалност паралелно с основната или да получи в рамките на следването си и втора (допълнителна) специалност. Факултетът предлага обучение и в акредитирани магистърски програми.

ФНП ще сътрудничи по проекта в следните направления: а) обогатяване на педагогическите и методически практики, свързани с използването на електронни определители; тестване на образователен инструментариум и ресурси, създадени от проекта, в редовни академични часове и в курсове за повишаване на квалификацията на учители; в) интегриране и използване в среди за електронно обучение на създадените по проекта електронни инструменти и ресурси.

За контакти по проекта: Гл. ас. д-р Димчо Захариев Иванов , катедра „Аграрни науки и растителна защита” (Информация за преподавател)

Биологически факултет на Софийски университет "Св. Кл. Охридски"

Logo SU-bg.jpg

Associate member logo.png
Биологически факултет на Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Адрес: бул. "Драган Цанков" 8, 1164 София Биологическият факултет e един от най-старите и най-големите факултети на Софийския университет.

Мисията и целите на БФ са да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит във фундаменталните и приложните аспекти на биологичната наука чрез висока научна и практическа квалификация на всички свои преподаватели, а също така да действа като институция от национално значение, даваща образците на научно-преподавателска дейност и формираща ядрото на българската интелигенция.

Основната образователна цел на БФ е да осигури подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на биологическите науки, биотехнологиите, учители по биология и химия, география и химия, на основата и в съответствие с постиженията на науката и практиката.

Биологическият факултет ще сътрудничи по проекта в следните направления: а) обогатяване на педагогическите и методически практики, свързани с използването на електронни определители; тестване на образователен инструментариум и ресурси, създадени от проекта, в редовни академични часове и в курсове за повишаване на квалификацията на учители; в) интегриране и използване в среди за електронно обучение на създадените по проекта електронни инструменти и ресурси.

За контакти по проекта: Ас. д-р Благой Узунов , катедра „Ботаника” (Контакти)


Вие сте тук: Български портал Професионална общност Асоциирано членство Списък